Download Statuten OCR Document

Statuten van Schaakvereniging "Har-Mon-ie"      

Artikel 1

 

Naam, zetel, duur:

 

De vereniging is opgericht op 21 juni 1999 en draagt de naam schaakvereniging "Har-Mon-ie".

Zij is gevestigd te Harmelen.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

De vereniging is ontstaan uit de leden van de voormalige schaakverenigingen "Het Kasteel Montfoort" te Montfoort en "Prudentia Vincit '57" te Harmelen.

De beide laatstgenoemde verenigingen zijn dientengevolge opgehouden te bestaan.

 

Artikel 2

 

Doel:

 

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van het schaakspel en tracht dit te bereiken door:

a. het op allerlei wijze de schaaksport te beoefenen;

b. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;

c. het organiseren van schaakwedstrijden, zowel voor de leden onderling alsook met andere

    schaakverenigingen onder begeleiding van de regionale schaakbond;

d. alle andere wettige middelen, welke het bereiken van de doelstelling kunnen bevorderen.

 

Artikel 3

 

Verenigingsjaar:

 

Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 september van een kalenderjaar tot en met

31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar.

 

Artikel 4

 

Leden:

 

1. Begin lidmaatschap:

 

De vereniging kent de navolgende leden:

a: Gewone leden:

Dit zijn leden die zich aangemeld hebben op de oprichtingsdatum en degenen, die zich later als lid hebben aangemeld en door bet bestuur als zodanig zijn toegelaten.

Bij niet toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

b: Ereleden:

Dit zijn leden, die door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd, op grond van het zich bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt voor de vereniging.

 

Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen.

 

 

 

 

 

2. Einde lidmaatschap:

 

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a. indien het lid zich schriftelijk heeft afgemeld bij de secretaris van de vereniging;

b. bij overlijden;

c. door opzegging namens de vereniging. Dit kan geschieden, indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen namens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting uit de vereniging. Dit kan alleen worden uitgesproken, indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

    De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgaaf van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.

    Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

    De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een  meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 5

 

Rechten en plichten van de leden:

 

a. de leden hebben het recht van deelname aan de door de vereniging georganiseerde wedstrijden;

b. de leden zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van deze statuten, het huishoudelijk

    reglement, alsmede aan de door het bestuur vastgestelde voorschriften;

c. de leden hebben de plicht de verschuldigde contributies en overige bijdragen te voldoen, welke in de algemene ledenvergadering worden vastgesteld;

d. het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

 

Artikel 6

 

Bestuur:

 

a. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.

De benoeming geschiedt uit leden, behoudens het bepaalde in lid b;

b. de algemene ledenvergadering kan besluiten, dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd;

c. de benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid d. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de algemene vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend;

d. aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is;

e. is er geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keus;

f.  indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt die benoeming uit die voordrachten;

g. bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren, met dien verstande, dat zij aftreden op de derde algemene ledenvergadering na hun benoeming.

 

h. elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de

algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie

maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn;

i.  elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te

maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Degene, die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreding de plaats in van zijn voorganger;

j.  het bestuurslidmaatschap eindigt indien men niet meer wordt herkozen tijdens de algemene

ledenvergadering of indien men bij besluit van de algemene ledenvergadering wordt ontslagen uit de bestuursfunctie;

k. het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door te bedanken.

 

Artikel 7

 

Vertegenwoordiging:

 

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter samen met de secretaris of de penningmeester.

Het bestuur kan een schriftelijke volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Artikel 8

 

Algemene ledenvergadering:

 

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes weken na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering- gehouden.

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 9 met het verslag van de

aldaar benoemde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 9 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.

 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als ­

    bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige ­algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

    Indien aan het verzoek binnen veertien dagen géén gevolg wordt gegeven, kunnen de

verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping bij advertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

5. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, ook het   bestuurslid, dat géén lid van de vereniging is. Géén toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

6. Over toelating van andere dan in lid 5 bedoelde personen, beslist de algemene vergadering.

7. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.

Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft geen stemrecht.

8. Schriftelijke machtigingen van leden zijn niet ontvankelijk.

 

 

 

Artikel 9

 

Jaarverslag - Rekening en verantwoording

 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen

    te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. ­

2. Het bestuur brengt op de jaarvergadering, binnen zes weken na afloop van het verenigingsjaar,

    haar jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en

    lasten, rekening en verantwoording over haar in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het  bestuur vorderen.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de jaarvergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige ­kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het ­bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. De last van de commissie kan te alle tijde door de algemene vergadering worden herroepen,

    doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tenminste tien jaar ­

zorgvuldig te bewaren.

 

Artikel 10

 

Bestuursfuncties  Besluitvorming  van het bestuur   Bestuurstaak.

 

1. Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

De overige functies worden onderling in het bestuur geregeld.

Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstand­koming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen aangaande de vergaderingen van en

    de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

4. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van

    de vereniging.

5. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het

    is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de

    voorziening van de vacante bestuursfuncties aan de orde worden gesteld.

6. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak ­

    te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

 

 

7. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van  overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschul­denaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

8. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

I.  onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten ­

    van investeringen een bedrag of waarde duizend euro (€ 1.000,00) te boven gaande; ­

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven ­

        van onroerende goederen;

    b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt

        verleend;

    c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder

        niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

    d. het aangaan van dadingen;

    e. het optreden in rechte, waaronder begrepen bet voeren van arbitrale procedures, doch

        met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van

        die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

f.  het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

9. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 7 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door het bestuur of hetzij door de voorzitter en secretaris of hetzij door twee andere bestuursleden.

 

Artikel 11

 

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

 

1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene

vergaderingen genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

3. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.

4. Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, welke de meeste stemmen op zich verenigden.

    Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

 

Artikel 12

 

Bijeenroeping algemene vergadering

 

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door bet bestuur.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens bet ledenregister bedoeld in artikel 4.

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

 

Artikel 13

 

Statutenwijziging

 

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig is. Het besluit tot ­

statutenwijziging kan rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste de helft van het aantal leden van de vereniging.

 

Artikel 14

 

Ontbinding

 

In geval van ontbinding van de vereniging wordt bij besluit van de algemene ledenvergadering het batig saldo vastgesteld en een bestemming gegeven ten behoeve van het algemeen nut. 

De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel23, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 15

 

Huishoudelijk reglement

 

Het bestuur kan besluiten tot het vaststellen en wijzigingen van een huishoudelijk reglement.

 

Artikel 16

 

Slotbepaling

 

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.