Download Huishoudelijk Reglement

OCR Document

Schaakvereniging “Har-Mon-ie”

 

Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1:

 

Algemene bepalingen:

 

De schaakvereniging "Har-Mon-ie" is een zelfstandige schaakvereniging en als zodanig aangesloten bij de Stichts-Gooise Schaakbond, hierna te noemen S.G.S., welke bond weer is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, hierna te noemen K.N.S.B.

Daar waar in dit reglement wordt gesproken van "het bestuur" wordt het bestuur van de schaakvereniging "Har-Mon-ie" bedoeld.

 

Artikel 2:

 

Lidmaatschap:

 

De schaakvereniging "Har-Mon-ie" bestaat uit leden en ereleden.

Leden zijn natuurlijke personen, welke zich als zodanig bij het bestuur hebben aangemeld.

Ereleden zijn leden, die zich jegens de schaakvereniging "Har-Mon-ie" bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden op voordracht van het bestuur of door de algemene vergadering met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen benoemd. Zij hebben dezelfde rechten als de gewone leden. Het lidmaatschap van leden en ereleden eindigt door schriftelijke opzegging of door overlijden.

 

Artikel 3:

 

Bestuur:

 

Het bestuur wordt gekozen op de jaarlijkse algemene vergadering door de leden van de schaakvereniging.

Het bestuur bestaat tenminste uit drie personen, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en ten hoogste uit zes personen. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door het bestuur onderling vastgesteld.

In de jaarlijkse algemene vergadering treedt een deel van het bestuur af, met dien verstande, dat geen zittingsperiode, zonder herbenoeming, langer dan drie jaar duurt.

De aftreding geschiedt als volgt: 1e jaar: voorzitter 2e jaar: secretaris 3e jaar: penningmeester . Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Indien er meer dan drie bestuursleden zijn, dan worden zij in volgorde in het schema toegevoegd in het 1e ,2e  en 3e jaar.

 

Bestuurskandidaten kunnen door het bestuur worden voorgedragen. De namen van deze kandidaten dienen op de uitnodiging te worden vermeld van de algemene ledenvergadering tijdens welke de bestuursverkiezing plaatsvindt.

Eveneens kunnen kandidaten voor een bestuursfunctie worden voorgedragen door tenminste drie leden. Deze voordracht kan tot aan de aanvang van de algemene ledenvergadering plaatsvinden.

Een lijst met daarop vermeld de naam van de kandidaat en de handtekeningen van tenminste drie leden dient voor de aanvang van de algemene vergadering aan de secretaris te worden overhandigd.

 

Kandidaten dienen voor de aanvang van de verkiezing zich bereid te verklaren om bij verkiezing een bestuursfunctie te aanvaarden.

 

Zijn er evenveel of minder kandidaten dan vacatures, dan is (zijn) de kandidaat(en) zonder stemming gekozen.

Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan wordt in de vervulling van de vacatures beslist door middel van stemming.

 

Artikel 4:

 

De leden van het Bestuur:

 

Het bestuur is gerechtigd tot het nemen van alle beslissingen en tot alle daden van beheer, waarmede het belang van de schaakvereniging gediend wordt.

Het bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en het Huishoudelijk Reglement, alsmede voor de uitvoering van genomen besluiten. Voor zover dit binnen haar bevoegdheid valt, geeft het bestuur de voorschriften die daartoe nodig zijn en die in het belang van de vereniging bevorderen.

 

Artikel 5:

 

Vergaderingen:

 

De algemene vergadering is de hoogste macht van de schaakvereniging. De wettig genomen besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle leden, ongeacht of zij de algemene vergadering al dan niet hebben bijgewoond. Jaarlijks, zo spoedig mogelijk na het einde van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering gehouden. Deze jaarvergadering moet tenminste binnen drie maanden na aanvang van het nieuwe verenigingsjaar worden gehouden. Het bestuur stelt de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering vast en geeft daarvan kennis aan alle leden onder vermelding van de datum waarop de vergadering zal worden gehouden. Tevens dient zij op de uitnodiging van de vergadering te vermelden welke kandidaten zijn aangemeld voor een bestuursfunctie. De oproeping tot de algemene vergadering dient slechts tien dagen voor de datum van de vergadering te worden verzonden.

Op de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering zullen de navolgende punten ter behandeling voorkomen:

1 .  Notulen van de vorige algemene vergadering

2.   Bestuursmededelingen en ingekomen stukken

3.   Jaarverslag van de secretaris

4.   Jaarverslag van de wedstrijdleider

5.   Rekening en verantwoording van de penningmeester

6.   Verslag van de kascommissie

7.   Vaststelling van de begroting van het nieuwe verenigingsjaar

8.   Verkiezing van bestuursleden

9.   Verkiezing van een kascommissie

10. Rondvraag

 

Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter of door tenminste twee andere bestuursleden.

Commissievergaderingen worden bijeengeroepen door een bestuurslid. De kascommissie is belast met het controleren van het geldelijke beheer van de penningmeester en brengt van haar bevindingen verslag uit op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering. Zij kan aan haar verslag beschouwingen en opmerkingen verbinden.

 

De algemene vergadering wijst jaarlijks twee en een reservelid aan voor de kascommissie. Elk jaar moet tenminste een lid van de kascommissie worden vervangen; geen zittingsperiode mag langer dan 2 jaar duren.

Een bestuurslid kan geen lid van de kascommissie zijn.

 

Artikel 6:

 

Stemmingen:

 

Stemgerechtigd in de algemene jaarvergadering zijn alle leden. Alle aanwezige leden, welke op de ledenlijst staan, welke 10 dagen voor de algemene jaarvergadering is opgemaakt, zijn stemgerechtigd.

In de algemene vergadering wordt over elk voorstel afzonderlijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd. Over personen wordt schriftelijk gestemd. De voorzitter kiest een stembureau van tenminste drie leden. Stembriefjes die ondertekend zijn, of waarop onnodige toevoegingen zijn vermeld, zijn niet rechtsgeldig. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen wordt geacht dat het voorstel is verworpen. Bij staking van de stemmen over personen vindt een herstemming plaats. Als bij de herstemming de stemmen weer staken beslist het lot.

 

Artikel 7:

 

Wedstrijden:

 

Jaarlijks wordt een onderlinge competitie gehouden. Bij wedstrijden in competitieverband, uitgeschreven door de S.G.S. worden de meespelende leden erop gewezen, dat de bepalingen, welke door de S.G.S. zijn opgesteld, moeten worden nageleefd.

Ook in samenwerking met andere verenigingen kunnen wedstrijden worden georganiseerd. Officiële wedstrijden en toernooien worden slechts georganiseerd na verkregen toestemming van het bestuur van de S.G.S.. Vriendschappelijke wedstrijden met een andere schaakvereniging zijn hiervan uitgezonderd.

 

Artikel 8:

 

Geldmiddelen:

 

De geldmiddelen van de schaakvereniging bestaan uit:

1. Contributies & donaties

2. Subsidies, lotto en toto gelden

3. Schenkingen

4. Overige baten (waaronder renten)

 

De contributie wordt jaarlijks, op voordracht van het bestuur, door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

De contributie kan in maximaal 2 termijnen worden betaald. De eerste termijn vervalt na twee maanden; de tweede termijn vervalt na 5 maanden na de algemene ledenvergadering waarop de hoogte van de contributie is vastgesteld.

 

 

 

De verplichting tot betalen van de contributie blijft bestaan zolang het lid niet schriftelijk heeft opgezegd. De gehele contributie dient voor het einde van het verenigingsjaar te zijn voldaan. Bij latere betaling dan voor het einde van het verenigingsjaar is het lid een rente verschuldigd van 1% per maand. Mocht uitstel van betaling blijven, dan wordt het betreffende lid door het bestuur geschorst.

 

Artikel 9:

 

Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement:

 

Besluiten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement worden genomen in de algemene ledenvergadering, waarin tenminste de helft van het aantal leden is vertegenwoordigd.

Is dit ledenaantal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken een nieuwe algemene ledenvergadering uitgeschreven, waarin het voorstel tot wijziging in stemming wordt gebracht, ongeacht het dan aanwezige ledenaantal.

 

Voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement dienen tenminste tien dagen van te voren voor het begin van de algemene ledenvergadering bij de leden bekend te zijn door middel van schriftelijke vermelding en omschrijving van de wijziging op de uitnodiging voor die algemene ledenvergadering.

 

Besluiten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement worden genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Artikel 10:

 

Slotbepalingen:

 

Bij ontbinding van de vereniging dient artikel 12 van de statuten te worden toegepast. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Dit huishoudelijke reglement is vastgesteld door de algemene jaarvergadering van de Schaakvereniging "Har-Mon-ie", welke gehouden is op 25 april 2000 te Harmelen.